Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Telefon (22) 618-84-63

W praktyce żadne formy doskonalenia zawodowego lekarzy nie powinny być obciążone podatkiem od towarów i usług.

W praktyce żadne formy doskonalenia zawodowego lekarzy nie powinny być obciążone podatkiem od towarów i usług. Podstawa prawna zwolnienia może być jednak bardzo różna.

Na niektóre grupy zawodowe został nałożony obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego. Dotyczy to między innymi lekarzy, a wynika to z art. 18 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Sam fakt, że lekarz ma obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji nie skutkuje jednak tym, że szkolenia w którym będzie uczestniczył są zwolnione z VAT.
Problem pojawił się z początkiem tego roku. Wcześniej zwolnienia usług edukacyjnych zdefiniowane były poprzez odesłanie do klasyfikacji statystycznych i dotyczyły, co do zasady, wszelkiego typu i rodzaju szkoleń, kursów i seminariów. Od 1 stycznia regulacje te zostały zastąpione przez art. 43 ust. 1 pkt 26 - 29 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) oraz § 13 ust. 1 pkt 19 - 20 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (dalej rozporządzenie).

Studia doktoranckie
Dokształcanie czy rozwój zawodowy lekarza może przybierać różnoraki charakter. Mogą to być studia doktoranckie czy podyplomowe, a także wszelkiego rodzaju szkolenia, kursy, seminaria, konferencje itp. Nie ma wątpliwości, że zwolnione z VAT są wszelkie formy kształcenia lekarzy prowadzone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Wynika to wprost z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy. Co prawda zawiera on warunek, że chodzi o kształcenie na poziomie wyższym, ale inne usługi kształcenia świadczone przez te podmioty korzystają ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia.

Kursy i seminaria
Lekarze bardzo często korzystają z kursów i szkoleń oferowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie edukacyjnym. Wtedy ewentualne zwolnienie z opodatkowania możliwe jest na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. Zestawiając te regulacje należy dojść do wniosku, że zwolnienie będzie miało zastosowanie jeżeli łącznie zostaną dwa warunki. Po pierwsze szkolenie ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Po drugie jest ono prowadzone:
• w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub
• przez podatnika, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (pod warunkiem, że szkolenie jest nią objęte) lub
• jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 %  ze środków publicznych.
Ustalenie okoliczności posiadania przez podmiot prowadzący szkolenie akredytacji bądź ustalenie źródła finansowania danego szkolenia nie powinno nastręczać trudności. Są to bowiem informacje czysto techniczne, które dość łatwo zweryfikować. Trudniej jednak jednoznacznie stwierdzić, czy szkolenie ma „charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego” oraz czy jest prowadzone na podstawie przepisów regulujących formy i zasady kształcenia.

Definicje z prawa UE
W polskich przepisach nie ma legalnej definicji pojęć: kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie zawodowe. Taka definicja natomiast znajduje się w art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 roku ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie Rady nr 1777/2005). Mówi ono, że usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone w warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE obejmuje nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma znaczenia.
Nieco rozwijając tę definicję można stwierdzić, że kształcenie zawodowe ma na celu przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu, uaktualnienie wiedzy czy zdobycie dodatkowych umiejętności niezbędnych do dalszego wykonywania danego zawodu. Przekwalifikowanie zawodowe należy rozumieć jako kształcenie pozwalające na zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiające uzyskanie kwalifikacji do wykonywania innego, nowego zawodu niż dotychczas wyuczony lub wykonywany.

Nie musi być obowiązkowe
Czasem zwolnienie uzależnione jest od tego, czy szkolenie prowadzone jest w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Ustawodawca nie wskazał jakiego rodzaju mają to być przepisy. Nie określił także, czy uczestniczenie w szkoleniu musi być obowiązkiem osoby biorącej w nim udział. Wydaje się więc, że wystarczające będzie uregulowanie zasad szkolenia przez jakiekolwiek powszechnie obowiązujące przepisy (bez względu na jego rangę). Jednocześnie zwolnienie nie jest warunkowane tym, że prowadzenie danego rodzaju szkolenia i ewentualnie uczestnictwo w nim jest obligatoryjne.
Uprawnione jest zatem stanowisko, że każde szkolenie, które jest przeprowadzone w oparciu o obowiązujący przepis prawa jest szkoleniem korzystającym ze zwolnienia z VAT. Warunek: musi mieć charakter kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania zawodowego (tu należy odwołać się do definicji z cytowanego rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011).

Zasady są określone
Formy i zasady kształcenia lekarzy określa ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 6 października 2004 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Przepisy te określają niezbędne elementy kształtujące formy i zasady prowadzenia kształcenia zawodowego lekarzy. Przede wszystkim na podstawie tych przepisów weryfikowane są podmioty uprawnione do prowadzenia kształcenia danego rodzaju, z uwzględnieniem programu szkoleń, systemu oceniania a także wymagania co do kadry prowadzącej szkolenia i niezbędnej bazy dydaktycznej. Tę swoistą akredytację wydaje właściwa okręgowa rada lekarska.
Co więcej, rozporządzenie w sposób szczegółowy określa w jakich formach może odbywać się doskonalenie zawodowe. W katalogu przewidzianych form kształcenia znalazł się również udział w kursie medycznym.
Reasumując, jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i w zakresie swojej działalności oferuje kursy i szkolenia medyczne dla lekarzy posiadając niezbędne pozwolenie okręgowej izby lekarskiej potwierdzone wpisem do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy, to kształcenie to jest zwolnione z VAT. W praktyce więc wszystkie oferowane na rynku kursy i szkolenia dla lekarzy będą mogły korzystać ze zwolnienia od opodatkowania. Trudno bowiem sobie wyobrazić, żeby istniały podmioty nieposiadające takiego zezwolenia, które znalazłyby chętnych lekarze do udziału w szkoleniu.

Korzystne interpretacje
Interpretacje indywidualne, które zostały wydane w tym zakresie potwierdzają przedstawione stanowisko. I tak, w odpowiedzi z 17 maja 2011 roku (IPPP1-443-496/11-2/IGo) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że usługi kształcenia organizowane przez instytut badawczy są zwolnione z opodatkowania niezależnie od formy bądź zasad, w jakiej są przeprowadzone. Wynika to z § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia.
Natomiast w interpretacjach z 6 czerwca 2011 roku (IPPP2/443-330/11-6/KOM) oraz z 19 lipca 2011 roku (IPPP2/443-539/11-2/KOM) wydanych również przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wyjaśniono, że kursy i szkolenia organizowane przez podmioty komercyjne będą mogły korzystać ze zwolnienia od opodatkowania, albowiem spełnione są ustawowe przesłanki, tj.: szkolenia spełniają definicję usług kształcenia zawodowego i jednocześnie są one uregulowane w odrębnych przepisach. Zastosowanie ma więc art. 43 ust. 1 pkt 29 a ustawy.

» INTERPELACJA POSELSKA
Wymijająca odpowiedź MF
W sprawie wypowiedział się również Minister Finansów. Była to odpowiedź na interpelację poselską (nr 20494), w której zadano pytanie jak należy rozumieć art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy i czy na jego podstawie przysługuje zwolnienie dla szkoleń jakie odbywają lekarze.
Niestety minister nie zajął jednoznacznego stanowiska. Wskazał jedynie, że usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego mogą być zwolnione od podatku nie tylko na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy , ale również lit. b oraz c tego przepisu, a także na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy . W piśmie tym podkreślono, że nałożenie przez przepisy na określone grupy zawodowe obowiązku doskonalenia zawodowego nie jest wystarczającą przesłanką do zwolnienia tych szkoleń z VAT. Konieczne jest bowiem, aby przepisy regulowały formy i zasady tego kształcenia. Szkoda jednak, że resort finansów nie wyjaśnił czy przepisy te powinny tylko wskazywać na konieczność szkoleń czy być może szczegółowo regulować ich prowadzenie. W konkluzji minister podkreślił, że ustalenie czy zachodzą przesłanki do zwolnienia konieczne jest każdorazowa ocena konkretnego stanu faktycznego. Jednocześnie wskazano, że możliwość uzyskania odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące konkretnych stanów faktycznych ustawodawca przewidział w ramach instytucji interpretacji indywidualnych.

 

Publikacja:    RZECZPOSPOLITA
Data:                31 sierpnia 2011
Autor:             PIOTR KUBALA

 

Baza wiedzy

 • Jak rozliczyć VAT od usług związanych z leasingiem auta +

  Ograniczenie odliczenia podatku naliczonego do limitu 6 tys. zł dotyczy nie tylko rat leasingowych, lecz także „innych płatności wynikających z Czytaj więcej
 • Czy świadczący usługę powinien płacić za używanie rzeczy klienta? +

  Zawarliśmy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą umowę, w ramach której będzie ona administrowała nieruchomościami, których jesteśmy właścicielem. Część z nich Czytaj więcej
 • Szkolenia dla lekarzy bez VAT +

  W praktyce żadne formy doskonalenia zawodowego lekarzy nie powinny być obciążone podatkiem od towarów i usług. Czytaj więcej
 • Procedury in vitro nadal bez VAT +

  Zakres zwolnienia z podatku dla usług medycznych może budzić wątpliwości. Wszystko przez nieprecyzyjne brzmienie znowelizowanych przepisów. Czytaj więcej
 • Nie ma sankcji za błędną fakturę wewnętrzną +

  Czy błędnie wystawiona faktura wewnętrzna rodzi obowiązek zapłaty podatku? Na pierwszy rzut oka z przepisów można wywnioskować że tak. Jednak Czytaj więcej
 • 1
 • 2